O farnosti

Farár vo farnosti


ThDr. Igor Giboda, PhD.

Kostoly

Farský kostol: Nižná Myšľa – Sv. Mikuláša (1805)

Filiálka: Vyšná Myšľa – Sedembolestnej Panny Márie (1874)

Farský kostol

Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša v Nižnej Myšli bol postavený v rokoch 1802 – 1805 na mieste pôvodného kostola. Je to už najmenej tretia stavba kostola na tom istom mieste. Z historických materiálov je známy pravdepodobne prvý chrám, ktorý stál už v 13. storočí a bol bazilikálneho typu. Bola to majestátna románska stavba, ktorá je čiastočne viditeľná na starej pečati. Tento honosný prepoštský chrám bol zničený protestantmi v 16.-17. storočí.

V poradí druhý kostol postavili v roku 1660 kalvíni, pričom využili aj múry rozváľanej baziliky. Kostol postavili v renesančnom slohu, bez veže. Barokovú vežu postavili až jezuiti, a to v roku 1768. Okrem veže dobudovali pravdepodobne aj sakristiu a prestavali svätyňu. Súčasný barokovo-klasicistický kostol bol postavený v rokoch 1802 – 1805. Je výraznou dominantou obce a je viditeľný zo širokého okolia. Dispozične ho charakterizuje veža, loď, presbytérium a sakristia. Dĺžka chrámu je 34 m, šírka 10,8 m. V interiéri sa nachádza niekoľko zaujímavých kultúrnych pamiatok:

  • sústava oltárov z roku 1924, vyrobené v Červenom Kostelci v dielni majstra B. Kafku: hlavný oltár s plastikami sv. Mikuláša, Petra a Pavla, bočné oltáre Ružencovej P.Márie a sv. Jozefa – sú typickou ukážkou eklektizmu, t.j. v umeleckom stvárnení sa nachádza viacero umeleckých štýlov, barokovo-klasicistická kazateľnica z 19. stor., jednokrídlové dvere do sakristie z r. 1808
  • oktogonálna kamenná renesančná krstiteľnica s medenou nádobou, bez pôvodného vrchnáka zo 17. stor.,
  • klasicistický drevený kríž a dve polychrómované barokové plastiky P. Márie a sv. Jána – umiestnené nad spovednicou z 18. stor. závesný barokový kríž z 18. storočia – v sakristii, dubové stupnicové schodisko na chór, organ zn. Rieger z roku 1822, barokový kalich z 18. stor., vzácne zdobená neobaroková monštrancia z r. 1926. Kostol bol niekoľkokrát opravovaný a renovovaný, napr. v roku 1885, kedy búrka strhla strechu a vážne poškodila statiku stavby.

Súčasnú podobu získal v rokoch 1983, kedy bol vymaľovaný interiér kostola, v r. 1994, kedy získal kvadrikovú fasádu a v roku 2003, kedy bola prestavaná svätyňa a osadený pevný oltár.

Kaplnky a kríže

Hlavný kríž na cintoríne je z roku 1822, reštaurovaný v roku 1859.

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého pri rieke Olšave je z roku 1857 – vtedy bola prenesená od rieky Torysy na terajšie miesto. V roku 2013 bola kaplnka rekonštruovaná.

Kaplnka sv. Rodiny na Kopaničnej ulici a Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie pod kostolom na Obchodnej ulici – nevieme kedy a kým boli postavené.

Kaplnka Panny Márie na Lesnej ceste postavená na mieste bývalej malej drevenej kaplnky rodinou Gešvantnerovou v roku 2000.

Vo farnosti sú 4 kríže:

– pri bývalej bažantnici,

– za dedinou smerom na Ždaňu,

– na začiatku Lesnej cesty,

– na ceste ku železničnej stanici – tenko kríž je momentálne zdevastovaný

Kláštor z 13. stor. – budova bývalej jezuitskej správy

Postavený – v 12. alebo v 13. storočí na mieste bývalého hradiska. Masívna jednoposchodová budova postavená v tvare uzavretého obdĺžnika po viacerých rekonštrukciách a prestavbách. Zastavaná plocha 1445 m2, priľahlé pozemky 6480 m2. Podzemie kláštora je pretkané viacerými chodbami a sieňami s valenými a krížovými klenbami, ktoré nekopírujú súčasný pôdorys budovy. Odborný architektonický prieskum objektu nebol doteraz vykonaný. Budova je v pomerne zlom stave a nevyhnutne potrebuje rekonštrukciu.

Stručná história objektu
– 13. stor. – Sídlo prepozitúry rehoľných kanonikov – premonštrátov. Myšlianska kapitula – hodnoverné miesto, kde boli riešené dôležité administratívne a právnické úkony,
– 15. stor. – kláštor dobyli a obsadili bratrícke vojská Jána Jiskru,
– 1458 – bitka o bratrícky tábor – popravených 400 bratríckych bojovníkov,
– 1538 – vlastníkom kláštora sa stalo mesto Košice,
– 1540 – kláštor obsadil Štefan Bočkay,
– 1573 – 1643 – vlastníkom sa stala kalvínska rodina Štefana Katayho, kláštor je prestavaný na pohodlnejší kaštieľ,
– 1643 – 1773 – vlastníkom kláštora sa na 130 rokov stala košická rezidencia Spoločnosti Ježišovej – jezuiti,
– 1682 – 1683 – kláštor obsadili povstalci Imrich Tököliho,
– 1703 – 1711 – vlastníkom sa stal prívrženec Františka Rákocyho Ján Szakmáry,
– 1780 – vlastníctvo prevzal tzv. Študijný fond zriadený Máriou Teréziou,
– 1786 – v kláštore sa dočasne ubytovalo 24 nemeckých rodín, ktoré pozval cisár Jozef II. na opustené jezuitské benefíciá,
– 19. stor. – sídlo Prefektorátu Myšlianskeho dištriktu, dištriktuálneho lesného úradu, daňového úradu, poštového úradu a štátneho notárskeho a matrikárskeho úradu,
– 1887 – do západného krídla budovy je premiestnená rímskokatolícka ľudová škola, do východného krídla farský úrad,
– 1944 – kláštor obsadili maďarskí delostrelci, v novembri zriadená nemecká vojenská nemocnica,
– 1945 – v budove sa usadili ruskí vojaci (3 mesiace),budova kláštora poštátnená,
– 1956 – na poschodí východného krídla bola zriadená materská škola,
– 1959 – v budove kláštora končí farský úrad,
– 1971 – na prízemí východného krídla je zriadený klub mládeže, neskôr knižnica,
– 1993 – na základe reštitučného zákona štát vrátil budovu kláštora Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Nižná Myšľa, oficiálne ju prevzala až v roku 1996,
– 2003 – na základe zmluvy o prenájme celý objekt užívala obec Nižná Myšľa. (V západnom krídle sídlila základná škola, na poschodí východného krídla bola zriadená materská škola.)

– v priestoroch na prízemí bolo v roku 2003 otvorené Myšľanské múzeum.